ELBO SIGNS GCV– ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. GRONDBEGINSELEN – Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, die luidens haar bepalingen afgesloten worden, onder voorbehoud van de wijziging van welbepaalde punten door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij gebrek daarvan, genieten zij voorrang op elk beding of elke voorwaarde die ermee in strijd is, en zijn zij van dwingende toepassing. Door het loutere feit van zijn bestelling, erkent de Koper dat hij er kennis van heeft genomen, ze aanvaardt en zich ernaar schikt.
 2. TEKENINGEN – CREATIES – ONTWERPEN – MODELLEN – PROTOTYPES – Wie ons gelast met een studie, een ontwerp, het maken van een model of van een prototype verbindt zich er daardoor toe om ons het werk te laten uitvoeren of ons te vergoeden voor de kosten waartoe hij ons heeft aangezet. Behalve voor wat betreft de tekening van een fabrieksmerk, behoudt de ontwerper het artistiek eigendomsrecht van zijn creatie en staat hij, na overeenkomst, enkel zijn recht tot weergave ervan af, onder toepassing van de wettelijke bepalingen.
 3. Bis. BESTEK – De bestekken voor het vervaardigen van nieuwe uithangborden zijn kosteloos, evenals de bestekken die opgesteld kunnen worden zonder verplaatsing. Andere moeten steeds betaald worden, in het bijzonder degene die betrekking hebben op herstellingen of onderhoud.
 4. OFFERTES – Zij worden gedaan ten informatieve titel zonder verbintenis, onder voorbehoud van verkoop voor de artikelen die in voorraad zijn, en onder voorbehoud van levering door de fabrieken voor de andere artikelen. Zij gelden slechts binnen de gestelde termijnen. Indien er geen termijn voorzien is, moeten ze door ons bevestigd worden bij de bestelling. Onze orderbevestigingen, die vergezeld worden van een dubbel, zullen voor ons slechts bindend zijn nadat dit ons gedateerd en ondertekend teruggestuurd werd, met het gevraagde voorschot. De aanwijzingen welke voorkomen in onze catalogen, prospectussen en tarieven zijn slechts benaderend, en zonder verbintenis. Wij staan niet borg voor de details van de afdrukken die bij onze offertes gevoegd worden. Onze verkopen komen pas tot stand na bevestiging door ons van de bestelling en na storting van het voorschot door de koper, binnen de overeengekomen termijn.
 5. Bis. INTREKKING VAN DE BESTELLING DOOR DE KOPER – Het intrekken van de bestelling door de klant zal het betalen van een vergoeding van 30 % van het bedrag ervan tot gevolg hebben, ten titel van schadeloosstelling.
 6. BELASTINGEN – Alle belastingen, zegels, heffingen, enz., zelfs op het vervoer en de verpakking, bestaande of toekomstige, die drukken op de levering voor de aankomst ter bestemming, en geheven worden na het afsluiten van het contract zullen steeds uitsluitend ten laste van de Koper komen. Deze belastingen zijn nooit in onze prijzen begrepen, zelfs wanneer het gaat om een forfaitair bedrag. Elke Koper die aanspraak kan maken op vrijstelling van belastingen moet hiervan schriftelijk opgave doen voor het afsluiten van de verkoop, op straffe het bedrag ervan te moeten betalen. Hij zal daarvoor een aangifte ondertekenen uitsluitend en geheel onder zijn verantwoordelijkheid.
 7. LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN – Degene die wij opgeven zijn steeds benaderend en worden zo nauwgezet mogelijk nageleefd zonder ooit gewaarborgd te zijn. Wat ook de vertraging van een bestelling mag zijn, er wordt steeds gevolg aan gegeven, behalve wanneer een tegenorder door ons aanvaard werd. De gevallen voorzien onder art. 16 schorsen de uitvoering van de leveringen, die hervat zullen worden zodra het beletsel verdwenen is. Hetzelfde geldt als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd of indien de op te geven inlichtingen ons niet tijdig bereiken. Behoudens uitdrukkelijk bepalen van een onveranderlijke termijn, zal geen enkele vertraging de Koper het recht geven om het contract op te zeggen of zich elders te bevoorraden op onze kosten. Geen vergoeding of strafbeding mag van ons gevorderd worden.
 8. PLAATSINGEN – Er wordt steeds van uitgegaan dat deze moeten geschieden op 3 m 50 van de grond en op een gladde bakstenen muur. De meerwerken die de hardheid van de muur, het gebrek aan steun, de verwijdering van vaste steunen of de hoogte van de uithangborden met zich meebrengen, zullen in regie worden aangerekend tegen de gangbare prijs.
 9. SCHADE BIJ HET PLAATSEN – Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor beschadiging toegebracht aan de gevels, (barsten, stof, bevuilingen, enz…) of aan andere delen van het gebouw tijdens de plaatsing of het onderhoud dat wij uitvoeren. Dit geldt in het bijzonder voor plaatsingen die gebeuren op marmer, glas, blauwe steen of andere broze materialen, alsook aan de rand van de muren. Onze werklieden handelen volgens de uitdrukkelijke instructies van de klant en uitsluitend op diens risico. Aangezien onze werken goed zichtbaar en gemakkelijk na te gaan zijn, zal de decharge die de cliënt geeft door het ondertekenen van bestel-, verzend- of werknota onherroepelijk zijn.
 10. VERZEKERINGEN – Onze wettelijke aansprakelijkheid jegens de zaken die ons toevertrouwd worden is verzekerd tot beloop van € 25.000 per toevertrouwde zaak. Onze wettelijke aansprakelijkheid na levering en plaatsing is eveneens verzekerd voor lichamelijke schade tot beloop van € 250.000 en voor stoffelijke schade tot beloop van € 25.000 per schadegeval. Onze cliënten stemmen er uitdrukkelijk in toe om hun eventuele aanspraken tot die bedragen te beperken. Deze verzekering loop tot een jaar na de plaatsing of het onderhoud. Onze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dekt onze klanten voor de ganse duur van ons onderhoudscontract. De klant heeft er belang bij om de plaatsing van zijn uithangbord te melden aan zijn verzekeraars brand en stormschade. Hij heeft er eveneens belang bij om zijn uithangbord all-risks te laten verzekeren.
 11. AANSLUITING MEERWERKEN EN -LEVERINGEN – Onze prijzen en bestekken worden steeds berekend enkel voor levering en plaatsing van de uithangborden. Zij omvatten bijgevolg de kosten voor aansluiting niet. Deze zullen afzonderlijk worden aangerekend tegen het gangbaar tarief waarvan de klant op eenvoudig verzoek kennis zal gegeven worden, of dat ter inzage ligt op ons kantoor.
 12. PLAATSINGSVERGUNNING – De koper draagt zorg voor het bekomen van de nodige overheidsvergunningen voor het plaatsen van de reclame tesamen met de eventueel nodige toestemmingen van de buren, medeëigenaars e.d. als voor de nodige stappen bij de electriciteitsverdeler. Van zijn kant zal de verkoper daartoe alle nodige inlichtingen verstrekken. Het loutere feit van de opdracht tot leveren en plaatsen van de reclame houdt in dat de verkoper ervan uit mag gaan dat de voorzegde vergunningen en toestemmingen in orde zijn. De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de vergunningen. Op verzoek van, voor rekening van en op verantwoordelijkheid van de klant, kan de leverancier instaan voor alle formaliteiten die vereist zijn voor het bekomen van de nodige vergunningen van overheidswege. De koper zal daartoe alle nodige plannen, schetsen, originele kadastrale plannen en inlichtingen verstrekken aan verkoper.
 13. CONTROLES – De controles en nazichten van neon-installaties, zoals voorzien door artikels 75 en volgende van het Koninklijk Besluit van 28 december 1931, komen ten laste van de klant. Deze zal zelf voorzien in het aanstellen van de instelling of agent voor controle die gelast zal worden met het toezicht over de installatie.
 14. WAARBORG – De apparatuur is gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf haar levering, gewaarborgd tegen constructiefouten en gebreken aan de geleverde materialen. Deze waarborg dekt de lampen niet. De installateur verbindt er zich toe om de toestellen en materialen die onder de waarborg vallen en die niet aan de vereiste kwaliteit beantwoorden kosteloos te vervangen, maar de klant verzaakt eraan om buiten de vervanging van bedoelde toestellen materialen, enige vergoeding te vorderen, van welke aard ook. Bedoelde waarborg zal nochtans enkel gelden inzoverre de gebreken van de apparatuur of de gebruikte materialen te wijten zijn aan een daad van de installateur en niet aan deze van een derde, die de klant verzocht heeft om ze wijzigingen of herstellingen aan toe te brengen, of nog in geval van een schadegeval door andere dan verkoper of van overmacht.
 15. OPSLAG – Mits uitdrukkelijk akkoord van ons als verkoper aanvaarden wij tegen betaling het bewaren van de uithangborden tot een termijn van 3 maanden. Behoudens verdere opdracht tot bewaren heeft de verkoper bij het verstrijken van deze 3 maanden het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze reclames ter dumping af te voeren. De opslag wordt op dagbasis aangerekend per m2 benodigde opslagruimte aan gangbare tarieven van de Belgian Sign Organization.
 16. AANVAARDING – De koopwaar wordt steeds aanvaard of, als dusdanig aanzien voor het vertrek, zelfs indien de verkoop FOB of franco is afgesloten, en zelfs indien wij er ons toe verbonden hebben om de koopwaar met onze eigen vrachtwagens te vervoeren. Indien bijgevolg de koper niet bij de bestelling voorziet dat hij een nazicht van de koopwaar wil uitvoeren voor het vertrek, zal deze geldig aanzien worden als definitief aanvaard, zonder enig ander bericht, bij het verlaten van onze stapelplaats en zal geen enkel bezwaar meer ontvankelijk zijn met betrekking tot de kwaliteit, de hoeveelheid of het gewicht. De koopwaar die verkocht wordt af magazijn of die niet uit onze magazijnen wordt geleverd, zal aanzien worden als definitief aanvaard bij het vertrek, of volgens de eigen bepalingen van de toeleverancier.
 17. OPHALINGEN EN VERZENDINGEN – De ophaaltermijnen die wij aangeven zijn van uiterst strikte toepassing (zie Art. 14). De verzending geschiedt uitsluitend op risico van de koper, en zonder enige aansprakelijkheid van onzentwege (art.11) zowel wanneer de koopwaar FOB, als franco of tegen rembours verzonden worden, hetzij door een vervoerder of met onze eigen vrachtwagens, en zelfs wanneer wij op ons nemen om ze op de werf te leveren. Wij waarborgen in geen geval de vervoermiddelen en beperken ons ertoe ze hem als bemiddelaar ter beschikking te stellen. De risico’s van de reisweg, van overslag, vertraging, staking, verkeerde verzending of verkeerde toepassing van de transporttarieven blijven steeds ten laste van de koper. De koopwaar wordt slechts verzekerd ingevolge een uitdrukkelijke opdracht van de koper, die herhaald moet worden bij elke verzending. Het is altijd de koper die, op straffe van verval, in rechte moet optreden tegen de vervoerder of de verzekeraar. De manco’s, vertragingen, onregelmatigheden of beschadigingen moeten vastgesteld worden bij aankomst van de koopwaar en er zal een proces-verbaal van opgesteld worden dat door de bezorger medeondertekend zal worden.
 18. UITLADING – Zij moet steeds door de koper zelf worden uitgevoerd. Indien er niemand ter beschikking staat bij de lossing, dan is onze chauffeur gemachtigd om ter plaatse het nodige personeel aan ter werven op kosten van de klant. Elke vertraging die opgelopen wordt bij het lossen van onze vrachtwagens zal in rekening gebracht worden, alsook het staangeld van de wagons in het station, of de bewaringskosten van de colli.
 19. TERUGZENDEN – Niets mag worden terug gezonden zonder onze voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming dan ten uitzonderlijke titel en om de Koper terwille te zijn. Het terugzenden moet alleszins franco in onze stapelplaats geschieden, uitsluitend op risico en op verantwoordelijkheid van de koper. Na aanvaarding zal een creditnota opgesteld worden mits aftrek van 20% van de waarde voor onkosten. Wanneer dit terugzenden geen terugbetaling van belastingen tot gevolg heeft, zullen deze evenals de nieuwe belasting die eventueel verschuldigd mocht zijn, uitsluitend ten laste komen van de Koper.
 20. KLACHTEN – Om in aanmerking te komen moet een klacht betreffende de factuur bij ons toekomen binnen de acht dagen nadat deze opgestuurd werd. Een klacht betreffende het geleverde kan slechts uitzonderlijk worden aanvaard ten gevolge van het aanvaarden van de koopwaar bij verlaten van het magazijn. Zij kan wel aanvaard worden voor wat betreft de plaatsing mits toekomen binnen twee dagen na de plaatsing. In elk geval dient de factuur op de vervaldatum betaald te worden. Ingeval van betwisting blijft de koopwaar onder de hoede van de Koper, die zich ertoe verbindt ze in een geschikte ruimte op te slaan en te bewaren uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid.
 21. ONTBINDING – Elk geval van overmacht, arbeidsgeschil, verbod om deviezen te verhandelen, devaluatie, vermeerdering van rechten of heffingen van eender welke aard, gebrek van vervoermateriaal, grondstoffen of arbeidskrachten, beperking van het energieverbruik, stilleggen van de ovens, stopzetting van de fabricage, ongeval of machinebraak, schade aan het voertuig dat voor het vervoer gebruikt wordt, uitzonderlijk koude, vochtige of droge periode, elke verbodsmaatregel van overheidswege op de invoer, uitvoer, het vervoer of de behandeling van de koopwaar of van eender welke grondstof waarmee ze vervaardigd wordt of elk ander geval van heirkracht dat onze werkplaatsen of die van onze leveranciers raakt, ontslaan ons van alle aansprakelijkheid of verbintenis en geven ons tevens het recht om onze contracten op te zeggen, maar kunnen evenwel niet de opzegging van een overeenkomst door de Koper tot gevolg hebben, noch enigerlei inbreuk tegen reeds vervallen verplichtingen verrechtvaardigen.
 22. CONTRACTUELE TEKORTKOMING – Het tekortkomen van de Koper aan een van zijn verbintenissen geeft ons het recht om het contract onherroepelijk geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te wijzigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, noch vooraf tot ingebrekestelling of aanmaning te moeten overgaan, of de ontbinding in rechte te doen uitspreken, en onverminderd de schadevergoeding waarop wij aanspraak zouden kunnen maken.
 23. BETALINGEN – Onze facturen zijn binnen de maand contant betaalbaar in Euro’s op ons kantoor. Wij verzaken niet aan dit recht indien wij een wissel trekken op de Koper of waarden in rekening aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om vooraleer tot levering over te gaan en zelfs na een gedeeltelijk verzenden van de koopwaar, goede referenties te vragen of een waarborg die de prijs van de bestelling dekt, of zelfs voorafgaandelijke betaling. Bij gebrek hiervan worden onze verzendingen tegen rembours uitgevoerd. Een betaling zal niet uitgesteld mogen worden omwille van het niet verzenden van de koopwaar indien ons niet ten gepaste tijde de nodige instructies gegeven werden, noch omwille van klachten betreffende de kwaliteit, de keuze of de gelijkvormigheid van de koopwaar. Indien een vordering ingesteld wordt die aanleiding geeft tot schadevergoeding, dan zal deze laatste afzonderlijk vereffend worden. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom en wij behouden het recht om ze terug op te halen tot bij de algehele betaling van onze facturen in hoofdsom en bijkomende kosten. De koper geeft ons formele en onherroepelijke machtiging hiertoe en verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de wissels die we op hem zouden trekken te accepteren.
 24. GEBREK AAN BETALING – Zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, en zonder andere vorm van betekening, zal elk gebrek aan betaling op eender welke vervaldag van rechtswege de volgende gevolgen hebben : alle gegeven waarborgen zullen geschorst worden tot bij ontvangst van de algehele betaling, met inbegrip van de aanhorigheden, zonder dat deze schorsing de toegestane waarborgtermijn zal kunnen verlengen; het zal automatisch verval van termijn met zich meebrengen en maakt al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Elke niet binnen de maand betaalde factuur of vervallen opeisbare schuldvordering zal van rechtswege rente opleveren vanaf factuurdatum tot betaling à 1 procent per maand, alsmede een schadevergoeding voor onproductief handelskapitaal ten belope van 10 procent van het factuurbedrag.
 25. PROTEST – Indien onze vennootschap erin toestemt om handelspapier in betaling te aanvaarden, wordt zij vrijgesteld van de waarborg van aanbieding of protest te gelegenertijd.
 26. Het overlijden, de onbekwaamheid, het gerechtelijk akkoord of het faillissement van de Koper geeft ons het recht om zijn bestellingen die in uitvoering zijn te annuleren of er de uitvoering van te schorsen zonder opzegging. Voorts zullen wij de onmiddellijke en algehele betaling kunnen eisen van alle leveringen die in uitvoering of onbetaald gebleven zijn. Vanzelfsprekend zullen wij gerechtigd zijn om de onbetaalde koopwaar terug te nemen en om betaalde voorschotten aan te rekenen op de gedane leveringen.
 27. BEVOEGDE RECHTBANK – Elke betwisting tussen partijen behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van naar onze keuze Hasselt of Tongeren. Onze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op deze van de koper, in het bijzonder op dit punt. Het uitschrijven van wissels houdt noch schuldvernieuwing, noch afwijking in van deze regel. De registratie zal steeds ten laste komen van de partij die deze formaliteit noodzakelijk heeft gemaakt.

Versie 2 dd  29/08/2019